05.09.2018 – 09.09.2018

Nordbau, Neumunster, Germany